BÀI TẬP LUYỆN TẬP VỀ DÃY SỐ

Đây là phần tổng hợp các bài tập luyện tập về dãy số do tôi tự biên soạn, phục vụ cho kỳ thi Tin học trẻ.

Tham khảo cách giải ở các bài viết về Dạng bài tập dãy số phần 1, phần 2phần 3

Bài 1:

Cho người dùng nhập vào 6 số khác nhau. Máy tính sẽ thông báo nếu số nhập vào trùng với số đã có trong dãy và yêu cầu nhập lại. Sau khi người dùng đã nhập đủ 6 phần tử thì hiển thị danh sách các số mà người dùng đã nhập đúng và tính tổng các số thuộc danh sách đó.

Bài 2:

Cho người dùng nhập vào 5 số bất kỳ. Máy tính sẽ thông báo số lớn nhất trong 5 số vừa nhập

Bài 3:

Cho dãy số 0, 5, 10, 15, 20, … Cho người dùng nhập vào số phần tử muốn hiển thị của dãy. Sau đó hiển thị dãy số theo quy luật trên và gồm số phần tử như người dùng yêu cầu.

Ví dụ:

– Người dùng nhập vào là 3 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0, 5, 10

– Người dùng nhập vào là 8 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

Bài 4:

Cho dãy số 1, 4, 7, 10, 13, …. Em hãy sử dụng Scratch viết chương trình cho phép: Nhập vào một số nguyên dương N. Nếu N thuộc dãy số thì tính tổng các số hang của dãy đến N. Nếu không thuộc dãy thì thông báo N không thuộc dãy số trên. Chương trình kết thúc khi người dùng nhập vào ký tự rỗng (không nhập gì và nhấn Enter ngay)

Bài 5:

Cho người dùng nhập vào 8 số bất kỳ. Sắp xếp các số người dung vừa nhập theo thứ tự tăng dần rồi cho nhân vật nói ra dãy số đó

Ví dụ: các số người dùng nhập là: 9, 100, 6, 0, 87, 1, 4, 1

Chuỗi cần hiển thị là: 0, 1, 1, 4, 6, 9. 87, 100

Bài 6:

Cho người dùng nhập vào 1 số bất kỳ. Hãy tạo list lưu tất cả các số mà số ấy chia hết. Sau đó cho nhân vật nói ra toàn bộ list này.

Bài 7:

Cho người dung nhập vào 1 số bất kỳ. Máy tính sẽ trả lời số đó có phải số nguyên tố hay không. (Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó)

Tham khảo cách giải ở các bài viết về Dạng bài tập dãy số phần 1, phần 2phần 3

Tham khảo Scratch Studio tập hợp các bài thi Tin học trẻ: https://scratch.mit.edu/studios/9703344/

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *