Hiệu ứng nói giống như gõ chữ trong Scratch

Đây là bài viết hướng dẫn tạo hiệu ứng hiển thị chữ ở phần bong bóng nói của nhân vật trong Scratch giống như từng chữ cái đang được gõ từ bàn phím.

Hiệu ứng mẫu

Link project: https://scratch.mit.edu/projects/413283186/

Hướng dẫn thực hiện

Tạo Function “Gõ chữ”

 • Funcion “Gõ chữ” với parameter đưa vào là string là câu nói mà ta muốn có hiệu ứng khi xuất hiện.

Định nghĩa cho function “Gõ chữ”

 • Bản chất của hiệu ứng này chính là ta sẽ cho từng chữ cái hiển thị lên màn hình.
 • Chúng ta sẽ tạo 2 biến:
  • position: Lưu số thứ tự của ký tự đó trong câu (Ví dụ: Trong câu “Hello Scratcher” thì chữ o có thứ tự là 5)
  • sentence: Lưu câu đang cần hiển thị lên màn hình
 • Với 2 biến này, chúng ta sẽ tạo ra một vòng lặp, số lần lặp chính bằng tổng số kí tự có trong string. (repeat length of string times)
 • Mỗi vòng lặp, chữ cái ở vị trí position tương ứng sẽ được thêm vào sentence, hiển thị sentence đó lên màn hình, đợi 1 khoảng thời gian và tiếp tục vòng lặp tiếp theo để thêm chữ cái ở vị trí thứ tự + 1.

Ví dụ giải thích: Với chữ “Hello” ta sẽ có 5 lần lặp

 • Lần lặp thứ 1: position = 1; join: sentence = ” ” + Chữ cái ở vị trí thứ 1 của chữ “ Hello” là “H” -> hiển thị chữ “H”
 • Lần lặp thứ 2: position = 2; join: sentence = “H” + Chữ cái ở vị trí thứ 2 của chữ “ Hello” là “e” -> hiển thị chữ “He”
 • Lần lặp thứ  3: position = 3; join: sentence = “He” + Chữ cái ở vị trí thứ 3 của chữ “ Hello” là “l” -> hiển thị chữ “Hel”
 • Lần lặp thứ  4: position = 4; join: sentence = “Hel” + Chữ cái ở vị trí thứ 4 của chữ “ Hello” là “l” -> hiển thị chữ “Hell”
 • Lần  lặp thứ 5: position = 5; join: sentence = “Hell” + Chữ cái ở vị trí thứ 5 của chữ “ Hello” là “o” -> hiển thị chữ “Hello”

Nâng cấp cho function “Gõ chữ”

 • Thêm âm thanh gõ bàn phím khi từng chữ cái hiển thị.
 • Thêm hiệu ứng màu sắc cho chữ

Xem thêm các dự án Scartch khác tại đây!

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *